Obchodné podmienky

Obchodné podmienky | E-shop RevízneDvierka.eu | reviznedvierka.eu

Orgán dozoru:  Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108


                                                                                       Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti v internetovom obchode www.kupelnesk.sk, medzi predávajúcim: KúpeľneSK s.r.o. so sídlom Kukučínova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:46349421, DIČ:2023335985. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 25053/R,  a kupujúcim, kde predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke  predávajúceho www.reviznedvierka.eu.

Objednávka

Všetky objednávky podané cez hore uvedený internetový obchod sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že s nimi súhlasí. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje až potvrdenie objednávky zo strany kupujúceho, na zaslané potvrdenie objednávky s potvrdeným spôsobom platby zo strany predávajúceho. K záväznému potvrdeniu objednávky vyzve telefonicky alebo e-mailom predávajúci kupujúceho.

Kupujúci je povinný:

-prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
-zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
-potvrdiť doručujucemu prevzatie tovaru svojím podpisom

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci berie na vedomie informáciu zverejnenú na internetovej stránke predávajúceho o dostupnosti tovaru ako všeobecne orientačnú.
Kupujúci môže objednaný tovar prevziať na adrese prevádzky v Novom Meste nad Váhom alebo na inej prevádzke s dodatočným určením adresy.
Kupujúcemu môže byť tovar doručený zmluvnou prepravou.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to telefonicky alebo e-mailom.


Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Daná objednávka nebola záväzne potvrdená (kupujúci napr. neodpovedá na e-mail, nie je možné sa sním spojiť telefonicky ...)
Objednaný tovar alebo jeho časť sa už nevyrába, dodávateľ ho nemôže z iných dôvodov dodať alebo sa neprimerane výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takýchto prípadoch bezodkladne predávajúci vyzve kupujúceho aby doriešil a dohodol s ním ďalší postup. Ak kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu za tovar a nie je možné ho dodať, bude táto suma vrátená kupujúcemu na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na ním udanú adresu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa Zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v zmysle ustanovenia §-u7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese KúpeľneSK s.r.o. Kukučínova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , alebo e-mailom obchod@kupelnesk.sk . V nám zasielanej písomnosti uveďte číslo objednávky, dátum nákupu, číslo Vášho účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania , musí byť v pôvodnom obale (pri otváraní výrobku a jeho vyberaní z obalu, tento obal otvárajte takým spôsobom, aby sa dal tovar spätne opäť riadne zabaliť) s kompletným príslušenstvom vrátane záručného listu, návodu atď. , musí byť nepoškodený a zasielate ho spolu s dokladom o kúpe. Tovar ktorý vracia kupujúci je vhodné posielať spoľahlivou kurierskou spoločnosťou, avšak nie na dobierku, Slovenskú poštu nedoporučujeme vzhľadom k jej vysokej škodovosti a nespoľahlivosti. Kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady! Tovar vyrobený alebo objednaný na mieru alebo požiadavku nie je možné vrátiť!
Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu!

Vrátenie tovaru pre obchodníkov

Pre obchodníkov platí kúpna zmluva uzavretá podľa obchodného zákonníka a naša firma neakceptuje vrátenie tovaru inou cestou ako formou riadnej reklamácie, pokiaľ nie je inak dojednané v dodatku kúpno-predajnej zmluvy. 

Daňový doklad

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad faktúru, ktorá bude priložená v tovare, alebo po doručení tovaru bude zaslaná  poštou, alebo zaslaná v elektronickej podobe elektronickou poštou. Doklad starostlivo uschovajte, slúži súčasne ako  záručný list. 

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov na internete je pre nás veľmi dôležitá téma. Aby sme Vám – zákazníkom mohli ponúknuť plnohodnotné služby, musíme niektoré Vaše údaje poznať. Potrebujeme ich k zaúčtovaniu Vašej platby, pre správne doručenie tovaru priamo k Vám a ku komunikácii s Vami. Podaním objednávky dávate súhlas ku spracovaniu Vašich osobných údajov. Evidované údaje o zákazníkovi používame iba a len pre konkrétny nákup v tomto internetovom obchode a nie sú v žiadnej podobe poskytnuté tretím osobám. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku písomne alebo emailom na reklamacia@kupelnesk.sk zaslaním vyplneného reklamačného formulára. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.reviznedvierka.eu. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a vykonať záručnú oprávu.

Každá reklamácia v záručnej dobe je bezplatná. Pri uplatnení záruky sa riaďte týmto zverejneným reklamačným poriadkom, prípadne nás kontaktujte telefonicky pre podanie vysvetlenia.

Preberanie tovaru a postup reklamácie

Kupujúci je povinný vykonať kompletnú prehliadku tovaru pri prevzatí alebo po prevzatí tovaru vždy za prítomnosti doručujúceho vodiča-kuriéra aj v prípade, že obal tovaru je nepoškodený a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto poškodenie bezpodmienečne uviesť do zápisu o prevzatí zásielky alebo zásielku neprevziať z dôvodu jej poškodenia! Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal doručovaný tovar už v čase prevzatia tovaru. Každý náš doručujúci vodič je povinný tento úkon kontroly stavu doručovaného tovaru strpieť.

Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca) – všetok tovar je riadne poistený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď zásielka bola prevzatá kupujúcim. V prípade poškodenia doručovaného tovaru spíšte s vodičom prepravy záznam o poškodení zásielky alebo zásielku neprevezmete z dôvodu jej poškodenia a ihneď nás kontaktujte. Za nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme. Ak zistíte vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte na tel. č.: 0905 694464 alebo e-mail: reklamacia@kupelnesk.sk a súčasne nám zašlite vyplnený reklamačný formulár + fotodokumentáciu vady výrobku

Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah a stav balenia okamžite na našej prevádzke, na dodatočné reklamácie nebude braný zreteľ.

 

Reklamačné konanie

Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar doručí kupujúci na svoje náklady predávajúcemu, tovar zasielajte poistený avšak nie na dobierku. Kupujúci sa povinne o vhodnom spôsobe doručenia reklamovaného tovaru dohodne s predávajúcim. Podľa §-u 598 OZ má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená tretia osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe, alebo sa závada odstráni priamo u zákazníka).

Adresa na doručenia reklamovaného tovaru je:

KúpeľneSK s.r.o.

Kukučínova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- Nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, nutného príslušenstva alebo nutnej dokumentácie tovaru

- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

- V prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci. Bežné opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie nie je považované za vadu.

- Uplynutím záručnej doby tovaru

- Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

- Neodborným zásahom, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, živelnou pohromou alebo iným zásahom vyššej moci

- Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

Záručná doba

Pre všetok tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade že dôjde pri reklamácii k výmene tovaru, záručná doba na nový tovar začína plynúť znova dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť dňom prevzatia súčiastky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 


Práva a povinnosti

Kupujúci má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto lehotu nedodrží, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí podľa §-u 623 OZ.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vymení tovar za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

 

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebitel nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebitel právo obrátit sa na predávajúceho so žiadostou o nápravu. Ak predávajúci na žiadost o nápravu odpovedal zamietavo alebo na nu neodpovedal do 30 dní odo dna jej odoslania, má spotrebitel právo, za úcelom ochrany svojich spotrebitelských práv, podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhranicného sporu má spotrebitel právo obrátit sa na Európske spotrebitelské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na dorucovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


                                                                                         INTERAKTÍVNY CENNÍK DOPRAVY

Rozvoz  u nás zakúpeného tovaru zabezpečujeme po celom území Slovenska, v rámci miest Bratislava a Trenčín môže byť doprava zadarmo už pri nákupe nad 200,00.-€.


Cena dopravy sa pohybuje v závislosti od miesta, spôsobu doručenia, hmotnosti a druhu prepravovaného tovaru.
Vašu aktuálnu cenu za dopravu vidíte veľmi jednoducho v nákupnom košíku na základe navolenia "Oblasti doručenia" pri zadávaní fakturačných údajov ešte pred odoslaním objednávky.

Cena dopravy sa pohybuje od 0,00.- €  do  20,00.- € ( v prípade zvolenia si večerného doručenia po 16.00 h, môže byť cena dopravy vyššia). Máte možnosť si cenu dopravy dojednať s nami aj telefonicky, v pípade ak sa neviete pri objednávaní tovaru rozhodnúť. O celkovej cene za dopravu (aj cene zadarmo) ste následne nami informovaný po prijatí vašej objednávky. Ak náklady za prepravu sú pre vás privysoké, objednávku môžete následne ihneď zrušiť bez poplatkov!
 

GDPR
Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že KúpeľneSK s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej „GDPR“/. S istotou vedzte, že všetky osobné údaje, ktoré KúpeľneSK s.r.o. zhromažďuje, tak zhromažďuje výlučne pre odôvodnené účely a len na obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálne možnou mierou zabezpečenia. V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, prosím obráťte sa na nás na emailovej adrese obchod(zavináč)kupelnesk.sk